Ta strona używa plików cookie. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Szczegóły można znaleźć w naszej polityce prywatności.
Zamknij
Osobiste fachowe doradztwo   22 397 89 99 Pn - Pt: od 9.00 do 16.00   serwis@saxoprint.pl
Zalogowany jako  
Ogólne warunki handlowe SAXOPRINT GmbH
I. Informacje o usługodawcy/umownym partnerze

Operatorem platformy internetowej www.saxoprint.pl jest firma SAXOPRINT GmbH.

SAXOPRINT GmbH jest partnerem handlowym we wszystkich czynnościach prawnych dokonywanych na jej podstawie.

E-mail: serwis@saxoprint.pl
Strona internetowa: https://www.saxoprint.pl
Infolinia serwisowa: +48 (2)2 397 89 99
Dostępna jest infolinia: Pn - Pt od 9.00 do 16.00
Siedziba firmy: saxoprint.pl
SAXOPRINT GmbH
Enderstrasse 92c
01277 Drezno
Niemcy
Dyrektorzy zarządzający: Klaus Sauer, Daniel Ackermann, Carsten Heitkamp
Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy w Dreźnie, HRB 18253
Nr identyfikacji podatkowej: 203/118/08134
Nr VAT: PL5263223993
DE206107049

II. Zakres stosowania
 
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) obowiązują dla wszystkich czynności prawnych zawieranych z SAXOPRINT GmbH (dalej zwany SAXOPRINT) za pośrednictwem strony internetowej www.saxoprint.pl Odmienne regulacje wymagają uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez SAXOPRINT; odniesienie do SAXOPRINT do pisma klienta zawierającego OWiZ klienta nie jest wystarczające. Poniższe warunki uważa się za zaakceptowane najpóźniej z chwilą otrzymania towaru.
 
III. Zawarcie umowy
 1. Wraz z zamówieniem klient składa wiążącą ofertę umowną. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje niewiążące potwierdzenie zamówienia z przeglądem złożonego przez niego zamówienia. Umowa pomiędzy klientem a SAXOPRINT jako kontrahentem wchodzi w życie dopiero po przesłaniu danych do druku i przesłaniu osobnego potwierdzenia zamówienia pocztą elektroniczną. SAXOPRINT jako wykonawca przyjmie zamówienie poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia pocztą elektroniczną nie później niż w ciągu pięciu dni od otrzymania drukowanych danych.
 2. W przypadku zamówień z dostawą do osób trzecich, klient jest zawsze uważany za klienta, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie.
 3. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim. Stosunek umowny podlega prawu niemieckiemu. Zastosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży (CISG) jest wyraźnie wykluczone.
 4. SAXOPRINT zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia oraz odstąpienia od już zawartej umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, o ile zlecenie przeznaczone do druku zawiera elementy prezentujące akty przemocy i pochwałę przemocy; wypowiedzi lub sceny dyskryminujące, obrażające lub oszczercze w kontekście rasy, płci, religii, orientacji seksualnej lub wieku; treści pornograficzne oraz inne niezgodne z prawem, konstytucją oraz w szczególności treści skierowane przeciwko osobom trzecim, pociągające za sobą odpowiedzialność karną.
 5. Klient potwierdza, że przesłane dane wydruku nie zawierają żadnych danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO. W przypadku stwierdzenia przez klienta konieczności zawarcia umowy o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, klient przed zawarciem umowy kontaktuje się z SAXOPRINT w celu zawarcia takiej umowy.
 6. Po zawarciu umowy klient nie ma prawa do zmiany danych zamówienia. Każde żądanie zmiany jest ofertą zawarcia umowy anulującej dla pierwszego zamówienia w związku z ofertą zawarcia nowej umowy o produkcję i dostawę zmienionych druków. SAXOPRINT ma prawo odrzucić tę ofertę. W przypadku przyjęcia oferty przez SAXOPRINT, klient może ponieść dodatkowe koszty, o których zostanie poinformowany w trakcie procesu zmiany. W przypadku gdy klient jest konsumentem, zostanie on poinformowany o wysokości możliwych dodatkowych kosztów najpóźniej w momencie zawarcia umowy.
 7. Towary te podlegają wcześniejszej sprzedaży.
IV. Prawo odstąpienia od umowy i wyłączenie odstąpienia od umowy w przypadku umów z udziałem konsumentów
 1. Prawo odstąpienia od umowy w przypadku dostawy towarów, które nie zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacjami klienta i zostały dostarczone w jednej przesyłce
   
  Instrukcja cofnięcia
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
   
                 SAXOPRINT GmbH
                 Enderstrasse 92c
                 01277 Drezno, Niemcy
                 Tel.: +48 (0)223 978 999, E-Mail: serwis@saxoprint.pl
   
  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.saxoprint.pl.
   
  Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   
  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: 160 PLN.
   
  Uwaga specjalna
  Państwa prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeśli na Państwa wyraźne żądanie rozpoczniemy realizację umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
   
  Zakończenie zlecenia odwołania
   
 2. Prawo odstąpienia od umowy w przypadku dostawy kilku towarów, które nie zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami klienta i zostały dostarczone w kilku przesyłkach
   
  Instrukcja cofnięcia
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
   
                 SAXOPRINT GmbH
                 Enderstrasse 92c
                 01277 Drezno, Niemcy
                 Tel.: +48 (2)23 978 999, E-Mail: serwis@saxoprint.pl
   
  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.saxoprint.pl.
   
  Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   
  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: 160 PLN.
   
  Uwaga specjalna
  Państwa prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeśli na Państwa wyraźne żądanie rozpoczniemy realizację umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
   
  Zakończenie zlecenia odwołania
   
 3. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy w przypadku dostawy towarów wyprodukowanych zgodnie ze specyfikacją klienta
   
  Prawo odstąpienia nie ma zastosowania do umów zawieranych na odległość - w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja jest uzależniona od indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta. O ile produkcja wyrobów drukowanych za pośrednictwem strony internetowej SAXOPRINT odbywa się zgodnie ze specyfikacją klienta, nie istnieje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Umowne prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
   
V. Komunikacja, Wiadomości
 1. Klient jest zobowiązany do podania najpóźniej wraz z zamówieniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), którego funkcjonalność techniczną gwarantuje od momentu złożenia zamówienia do jego ostatecznej realizacji. Ten adres e-mail jest również milcząco ważny dla przyszłych zamówień aż do odwołania lub powiadomienia o zmianie przez klienta.
 2. W szczególności, klient musi zapewnić, poprzez ustawienie filtru antyspamowego i klienta poczty elektronicznej (lokalnie i/lub u swojego dostawcy), że do niego docierają e-maile od SAXOPRINT.
 3. Powiadomienia przesłane przez SAXOPRINT pocztą elektroniczną na podany adres e-mail uważa się za otrzymane przez klienta po ich wysłaniu, o ile przedsiębiorca ten w rozumieniu § 14 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego). Jeżeli klient jest konsumentem, ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy deklaracja nie ma szczególnego / elementarnego znaczenia.
 4. Klient ma prawo udowodnić, że nie otrzymał przesłanego mu powiadomienia z przyczyn niezależnych od zakresu jego odpowiedzialności. SAXOPRINT ponosi odpowiedzialność za błędy w transmisji tylko wtedy, gdy ich przyczyna jest uzasadniona w ich zakresie.
 5. SAXOPRINT nie jest zobowiązany do regularnego informowania klienta o brakujących, nieprawidłowych lub niefunkcjonalnych adresach e-mail.
VI. Cennik
 1. Ceny obowiązują w momencie składania zamówienia. Jeżeli oferty cenowe są ograniczone w czasie, okres ważności na stronach sklepu jest specjalnie oznaczony.
 2. Wszystkie podane ceny z reguły podlegają zastrzeżeniu, że dane zamówienia, na których opiera się oferta, pozostają niezmienione oraz że dane do druku są przekazywane nie później niż tydzień po otrzymaniu zamówienia. Dane do wydrukowania to dane, które odpowiadają specyfikacjom formatów itp. wymienionym w podręczniku danych do wydruku SAXOPRINT.
 3. Ceny podane na stronach produktu są cenami końcowymi i zawierają podatek VAT oraz inne składniki cenowe, tj. opakowanie, koszty wysyłki, ale nie ubezpieczenie transportu.
 4. W przypadku, jeśli numer identyfikacji podatkowej VAT zagranicznego zleceniodawcy nie może zostać potwierdzony przez Izbę Skarbową (Bundeszentralamt für Steuern) w ramach weryfikacji statusu podatkowego, zlecenie rozliczone zostanie z naliczeniem podatku VAT również w przypadku transakcji transgranicznych. Ryzyko niepotwierdzenia zagranicznego numeru VAT ponosi zleceniodawca, o ile fakt ten wynika z okoliczności, na które SAXOPRINT nie ma wpływu.
  W przypadku zastosowania obniżonej stawki podatku w wysokości 8% w stosunku do produktu drukowanego, klient jest zobowiązany do poinformowania nas o niezbędnych warunkach najpóźniej w ciągu jednego tygodnia od otrzymania danych do druku.
  Po tym okresie obniżona stawka podatku nie może być już brana pod uwagę w SAXOPRINT z powodu braku dostarczenia danych do druku. Ze względu na kosztowną analizę wymagań podatkowych oraz kosztów archiwizacji, w indywidualnych przypadkach obliczany jest zwrot kosztów w wysokości 279 Złoty netto plus podatek VAT na zamówienie. Dotyczy to również sytuacji, gdy wynik audytu zaprzecza obniżonej stawce podatku. Wyniki kontroli nie mogą być kwestionowane, z wyjątkiem przypadku oczywistych błędów. W celu niezwłocznego zagwarantowania produkcji klient wyraża zgodę na to, aby wszystkie usługi były początkowo fakturowane według standardowej stawki podatkowej wynoszącej obecnie 23%. W przypadku zamówień z fakturą o obniżonej 8% stawce podatku po odpowiednim sprawdzeniu, zostanie wysłana faktura korygująca, a różnica pomniejszona o wyżej wymienione wydatki zostanie zwrócona klientowi.
 5. Późniejsze zmiany na życzenie klienta, w tym wynikające z nich przestoje maszyn lub koszty produkcji w przypadku anulowania, obciążają dodatkowo klienta. Późniejsze zmiany obejmują również powtórzenia wydruków próbnych na życzenie klienta z powodu drobnych odchyleń od oryginału.
 6. Dowodami i zmianami w przesyłanych danych lub podobnymi pracami przygotowawczymi zleconymi przez klienta będą dodatkowo obciążone koszty.
 7. Jeśli klient nie dotrze na adres dostawy, koszty drugiej i trzeciej dostawy zostaną dodatkowo obciążone klienta, jeśli pojawią się dodatkowe koszty z tym związane. Podobnie, koszty przesyłki zwrotnej w przypadku braku dostawy będą fakturowane oddzielnie, jeśli klient jest odpowiedzialny za brak dostawy.
 8. Jeśli klient korzysta z prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zamówień, które nie zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją klienta, musi on ponieść regularne koszty zwrotu, jeśli dostarczony towar odpowiada zamówieniu i jeśli cena zwracanego towaru nie przekracza 279 Złoty lub jeśli klient w momencie odstąpienia od umowy nie wniósł jeszcze zapłaty lub nie uregulował umownie uzgodnionej częściowej płatności w przypadku wyższej ceny towaru. W przeciwnym razie przesyłka zwrotna jest bezpłatna dla klienta.
VII. Płatność
 1. Klient zostanie poinformowany o możliwych do wyboru sposobach płatności podczas procesu zamówienia.
 2. O ile sposób płatności sam w sobie nie stanowi inaczej, np. płatność elektroniczna, płatność musi być dokonana niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, najpóźniej bez jakichkolwiek potrąceń na wskazane konto SAXOPRINT. Jeżeli jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami, w szczególności w przypadku trudności w ocenie zdolności kredytowej klienta, SAXOPRINT jest uprawniony do zatrzymania towaru do czasu otrzymania przez SAXOPRINT potwierdzenia prawidłowego rozpoczęcia procesu płatności.
 3. Inne sposoby płatności niż oferowane w sklepie internetowym za zamówienie są ważne tylko za wyraźną i pisemną zgodą Zleceniobiorcy. Czeki i weksle nie są zazwyczaj akceptowane jako środki płatnicze.
 4. SAXOPRINT wystawia oddzielną fakturę za każdą pozycję zamówienia w ramach koszyka. Odsetki i koszty ponosi klient. W przypadku anulowania rezerwacji z kosztami, faktura zostanie wystawiona w dniu anulowania i musi być natychmiast zapłacona przez klienta.
 5. Jeśli po zawarciu umowy okaże się, że spełnienie roszczenia o zapłatę jest zagrożone z powodu niemożności dokonania zapłaty przez klienta, SAXOPRINT może żądać zaliczek, wstrzymać dostawę towaru i wstrzymać dalsze prace. Prawa te przysługują również w przypadku, gdy klient nie wywiązuje się z płatności za usługi, które wynikają z tego samego stosunku prawnego. 321 ust. 2 BGB pozostaje bez zmian.
 6. Odsetki za zwłokę są płatne w przypadku zwłoki w płatności. Jeżeli klient jest konsumentem, stopa procentowa za dany rok wynosi pięć punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej, w przeciwnym razie dziewięć punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej. Nie wyklucza to możliwości dochodzenia przez SAXOPRINT dalszych lub wyższych szkód.
 7. Klienci, którzy przy składaniu zamówienia podają ważny numer identyfikacyjny VAT, oświadczają niniejszym wyraźnie, że podany numer identyfikacyjny VAT ma zastosowanie do wszystkich zamówień, w tym do kolejnych zamówień. Obowiązuje to do momentu pisemnego powiadomienia SAXOPRINT o zaprzestaniu używania numeru identyfikacyjnego podatku od sprzedaży.
 8. Klient może dokonać potrącenia lub skorzystać z prawa zatrzymania tylko w przypadku bezspornego lub prawnie wiążącego roszczenia.
VIII. Inspektor ochrony danych
 
W przypadku pytań, komentarzy, skarg lub próśb o informacje w związku z naszą polityką prywatności i przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na piśmie pod poniższym adresem.
 
SAXOPRINT GmbH
Do inspektora ochrony danych SAXOPRINT GmbH
Enderstrasse 92c
01277 Drezno, Niemcy
 
IX. Dane do druku, obowiązek sprawdzenia
 1. SAXOPRINT dąży do neutralności pod każdym względem. Drukowanie z opcją sponsorowania nie jest zatem możliwe z pobudek politycznych, religijnych/ ideologicznych, rasistowskich, nieludzkich/seksualnych, wywołujących przemoc lub podobnych. SAXOPRINT zastrzega sobie prawo do odpowiedniej zmiany takich zadań drukowania lub ich odrzucenia lub anulowania zgodnie z II. 4.
 2. SAXOPRINT wykonuje wszystkie zadania drukowania wyłącznie na podstawie danych wydruku przesłanych przez klienta. Dane te mogą być przekazywane wyłącznie w formatach i zgodnie ze specyfikacjami określonymi w podręczniku danych dotyczących druku. W przypadku różnych formatów danych lub innych specyfikacji nie gwarantuje się bezbłędnego wydruku.
 3. Klient jest zobowiązany do starannego sprawdzenia przesłanych przez siebie danych wydruku przed przesłaniem do SAXOPRINT, ponieważ SAXOPRINT nie sprawdza ortografii i układu strony itp.
 4. Klient ma dwie możliwości sprawdzenia swoich danych wydruku zgodnie z zaleceniami SAXOPRINT. W ramach bezpłatnej usługi "Podstawowe sprawdzanie danych", która jest zawsze dołączona, dane wydruku są sprawdzane pod kątem ogólnej drukowności. Ponadto w ramach specjalnej usługi "Profesjonalna kontrola danych", za dodatkową opłatą, sprawdzana jest jakość danych wydruku w celu uzyskania optymalnego wyniku drukowania.
 5. Jeśli dane wydruku są błędne, klient zostanie o tym poinformowany. W ramach obowiązku współpracy przy realizacji umowy klient jest zobowiązany do bezbłędnego podania danych do druku, umożliwienia firmie SAXOPRINT przetworzenia danych w zakresie drukowności lub zlecenia klientowi na własną odpowiedzialność wydrukowania zamówienia z podaniem reklamowanych danych lub anulowania zamówienia kosztami.
 6. Ryzyko wystąpienia błędów w produktach poligraficznych na skutek błędnych danych do druku ponosi wyłącznie klient. Na wyraźne życzenie klienta formaty inne niż oferowane na stronie internetowej również będą przetwarzane, jeśli jest to technicznie możliwe, co może wiązać się z nieuniknioną konwersją. W przypadku wystąpienia błędów, odpowiedzialność za nie ponosi klient.
 7. Jeżeli z powodu wadliwości danych wydruku powstają dodatkowe koszty, to ponosi je klient.
 8. Jeśli dane nie są przesyłane w trybie CMYK, SAXOPRINT może je przekonwertować. Za powstałe w ten sposób odchylenia kolorystyczne odpowiada wyłącznie klient. Przesyłając dane do druku w innym trybie niż CMYK, klient wyraźnie oświadcza, że konwersja odbywa się na własne ryzyko.
 9. Jeśli klient korzysta z prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zamówień, które nie zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją klienta, musi on ponieść regularne koszty zwrotu, jeśli dostarczony towar odpowiada zamówieniu i jeśli cena zwracanego towaru nie przekracza 40 euro lub jeśli klient w momencie odstąpienia od umowy nie wniósł jeszcze zapłaty lub nie uregulował umownie uzgodnionej częściowej płatności w przypadku wyższej ceny towaru. W przeciwnym razie przesyłka zwrotna jest bezpłatna dla klienta.
X. Wysyłka
 1. W przypadku wysyłki towarów ryzyko przechodzi na klienta z chwilą przekazania przesyłki osobie wykonującej przewóz. Jeżeli klient jest konsumentem, ryzyko przechodzi na niego dopiero po przekazaniu mu towaru.
 2. Dostawa odbywa się wyłącznie na terytorium Polski i jest bezpłatna. Swobodne miejsce zamieszkania w przypadku towarów frachtowych oznacza do pierwszych zamykanych drzwi wejściowych, pod warunkiem, że trasa znajduje się na poziomie gruntu, w przeciwnym razie zastosowanie ma wolna krawędź z krawężnika.
 3. Dostawy realizowane są w normalnych godzinach pracy.
 4. Wysyłka do punktów pakowania, skrzynek pocztowych lub urzędów pocztowych DHL nie jest możliwa.
 5. Broszury dostarczane są na paletach jednokierunkowych, w tym przypadku śledzenie przesyłek nie jest możliwe.
 6. Terminy dostawy podane w zamówieniu SAXOPRINT są terminami dostawy i mogą być wybrane podczas konfiguracji. O ile nie uzgodniono inaczej, szczegóły te mają charakter orientacyjny.
 7. Podany termin dostawy rozpoczyna się od zaksięgowania wpłaty na koncie kontrahenta, od wpłaty elektronicznej z potwierdzeniem wpłaty oraz od wpłaty fakturą z wydaniem faktury przez SAXOPRINT klientowi i zawsze od otrzymania danych do wydruku lub wydania wydruku online po wykonaniu specjalnej usługi "proof" podlegającej dopłatie.
 8. Jeżeli te warunki dotyczące płatności i terminów zostaną spełnione do godziny 18.00 (w przypadku usługi overnight 15.00), termin dostawy rozpoczyna się od tego dnia odbioru, pod warunkiem, że jest to dzień roboczy. Pod każdym innym względem za początek czasu pracy uważa się dzień roboczy następujący po tym dniu.
 9. Czas dostawy w dni robocze obejmuje dni robocze od poniedziałku do piątku.
 10. Ustalone terminy realizacji usług obowiązują tylko wtedy, gdy zostały potwierdzone na piśmie przez Wykonawcę jako termin oznaczony.
 11. Dni ustawowo wolne od pracy lub inne dni świąteczne w Niemczech i Polska mają wpływ na termin dostawy i mogą prowadzić do jej odroczenia.
 12. SAXOPRINT jest uprawniony do realizacji dostaw częściowych, o ile jest to uzasadnione interesem zarówno klienta, jak i SAXOPRINT. W przypadku dostaw częściowych SAXOPRINT ponosi powstałe w związku z tym dodatkowe koszty wysyłki.
 13. W przypadku opóźnienia usługi przez SAXOPRINT, klient może skorzystać z praw wynikających z § 323 BGB tylko wtedy, gdy SAXOPRINT ponosi odpowiedzialność za opóźnienie. Przepis ten nie oznacza zmiany ciężaru dowodu.
 14. Zakłócenia w działaniu SAXOPRINT, jak również jego dostawcy lub spedytora, takie jak strajki, lokauty i inne przypadki działania siły wyższej, uprawniają klienta do rozwiązania umowy tylko wtedy, gdy nie można już oczekiwać dalszego oczekiwania, w przeciwnym razie uzgodniony termin dostawy wydłuża się o czas trwania opóźnienia.
 15. Rozwiązanie umowy jest jednak możliwe najwcześniej po upływie czterech tygodni od wystąpienia opisanego zakłócenia działalności operacyjnej. W takim przypadku SAXOPRINT nie ponosi odpowiedzialności.
 16. W transakcjach handlowych SAXOPRINT zastrzega sobie prawo do zatrzymania, zgodnie z § 369 HGB (niemieckiego kodeksu handlowego), dzieła sztuki, rękopisów, surowców i innych przedmiotów dostarczonych przez klienta do momentu całkowitego spełnienia wszystkich należności wynikających ze stosunku handlowego.
 17. SAXOPRINT spełnia obowiązki określone w ustawie o opakowaniach. 
XI. Zastrzeżenie praw własności
 1. Dostarczony towar pozostaje własnością SAXOPRINT do momentu całkowitej zapłaty wszystkich istniejących w dniu wystawienia faktury roszczeń wobec klienta.
 2. Klient ma prawo do odsprzedaży towaru wyłącznie w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Klient niniejszym odstępuje swoje wierzytelności z odsprzedaży na rzecz SAXOPRINT. Cesja zostaje niniejszym zaakceptowana przez SAXOPRINT. Najpóźniej w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań klient jest zobowiązany do wskazania dłużnika scedowanej wierzytelności. W przypadku, gdy wartość zabezpieczeń istniejących dla SAXOPRINT przekracza łącznie jego wierzytelność o więcej niż 20 %, SAXOPRINT jest zobowiązany do zwolnienia zabezpieczeń według uznania wykonawcy na żądanie klienta lub osoby trzeciej, na którą wpłynęło nadmiar zabezpieczeń wykonawcy.
 3. W przypadku obróbki lub przetworzenia towaru dostarczonego przez wykonawcę i będącego własnością wykonawcy, SAXOPRINT jest uważany za producenta w rozumieniu § 950 BGB i zachowuje prawo własności do produktów w każdym momencie przetwarzania. Jeżeli w obróbkę i przetwarzanie zaangażowane są osoby trzecie, wykonawca ogranicza się do udziału współwłasnościowego w wysokości wartości fakturowej towaru zastrzeżonego. Mienie nabyte w ten sposób uważa się za mienie zastrzeżone.
XII. Regulacja / roszczenia z tytułu rękojmi za wady
 1. Klient jest w każdym przypadku zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia zgodności towaru z umową, jak również wysłanych do korekty produktów wstępnych i pośrednich. Ryzyko wystąpienia błędów przechodzi na klienta z chwilą zatwierdzenia do druku, chyba że błędy powstały podczas późniejszego procesu produkcyjnego. To samo dotyczy wszystkich innych deklaracji wydania klienta.
 2. Oczywiste wady należy zgłaszać na piśmie w ciągu dwóch tygodni od otrzymania towaru, wady ukryte w ciągu dwóch tygodni od ich odkrycia, w przeciwnym razie roszczenia z tytułu rękojmi są wykluczone.
 3. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, niezależnie od postanowień ustępu 1, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. W tym okresie konsument ma możliwość dochodzenia roszczeń gwarancyjnych w formie pisemnej.
 4. Zgłoszenie reklamacji obejmuje otrzymanie reklamacji telefonicznie, e-mailem lub pocztą do działu obsługi klienta. Klient może być zobowiązany do przesłania próbek SAXOPRINT w celu sprawdzenia reklamacji.
 5. W przypadku oczywistych uszkodzeń transportowych przy dostawie, klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji do SAXOPRINT lub dostawcy. Niezłożenie takiej skargi nie ma wpływu na roszczenia prawne konsumentów, lecz służy następnie zachowaniu dowodów.
 6. Reklamacje oparte wyłącznie na fakcie, że klient nie przestrzegał wskazówek dotyczących warunków drukowania danych, nie mogą być zgłaszane. Dotyczy to w szczególności trybu CMYK, rozdzielczości, czcionek, formatów itd.
 7. Informacje dostarczone przez wykonawcę nie są cechami gwarantowanymi, ale opisują lub identyfikują usługę. Dopóki nie jest ograniczona możliwość wykorzystania zgodnie z umową do zamierzonego celu, dopuszczalne są zwyczajowe odchylenia. Zwłaszcza w przypadku kolorowych reprodukcji we wszystkich procesach produkcyjnych, nieznaczne odchylenia kolorów nie są wadą. Dotyczy to w szczególności odchyleń kolorystycznych pomiędzy dwoma lub więcej zadaniami, pomiędzy poszczególnymi arkuszami zamówienia oraz dla zamówienia, które zostało wcześniej wydrukowane w SAXOPRINT. To samo dotyczy porównania innych szablonów (np. cyfrowych proofów, proofów) z produktem końcowym. Nie jest zagwarantowany określony kierunek przesuwu papieru. Ze względu na warunki produkcji lub pracy maszyny mogą wystąpić nieuniknione niewielkie tolerancje skrawania i składania, które nie stanowią podstawy do reklamacji. Zmiany materiałowe spowodowane wiekiem lub wpływem środowiska nie stanowią wady.
 8. Ponadto wykluczona jest odpowiedzialność za wady, które nie wpływają lub w niewielkim stopniu wpływają na wartość lub użyteczność. Informacje na temat procesu drukowania są niewiążące. Pewien proces drukowania nie jest gwarantowany i dlatego nie stanowi powodu do reklamacji.
 9. Wady w części dostarczonego towaru nie uprawniają klienta do reklamacji całej dostawy, chyba że dostawa częściowa nie jest dla niego interesująca.
 10. Dostawy (w tym nośniki danych, przekazywane dane) przez klienta lub zatrudnioną przez niego osobę trzecią nie podlegają obowiązkowi kontroli ze strony SAXOPRINT. Nie dotyczy to danych, które są w oczywisty sposób nieprzetwarzalne lub nieczytelne. W przypadku transmisji danych, klient przed transmisją musi korzystać z najnowocześniejszych programów zabezpieczających przed wirusami komputerowymi. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych danych. Wykonawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany do sporządzenia kopii.
 11. Nadmiar lub niedobór dostaw do 10 % zamówionego obrotu nie może być oprotestowany z powodu nieistotności odchylenia. Dotyczy to również opcji serwisowej Dystrybucja dostaw jest zaznaczona. Dostarczona ilość jest fakturowana. W przypadku dostaw z produktów z papieru o wadze poniżej 1.000 kg, odsetek ten wzrasta do 20 %, we wszystkich pozostałych przypadkach do 15 %. Dostawy do konsumentów są z tego wyłączone.
 12. Kopie próbek są odejmowane od obiegu. Do wydania 10 egzemplarzy zostanie wysłany kupon. Z nakładu ponad 10 egzemplarzy zostaną wysłane trzy egzemplarze voucherów.
 13. W przypadku uzasadnionych reklamacji SAXOPRINT jest początkowo zobowiązany i uprawniony, według własnego uznania, do usunięcia wad i/lub dostawy zastępczej. Jeśli SAXOPRINT nie wywiąże się z tego obowiązku w rozsądnym terminie lub jeśli mimo wielokrotnych prób naprawa nie powiedzie się, klient może żądać obniżenia wynagrodzenia (obniżenie) lub odstąpienia od umowy (odstąpienie od umowy). Niezależnie od powyższego, w przypadku uzasadnionej reklamacji klient, który jest konsumentem, może żądać z tytułu rękojmi obniżenia ceny, wymiany rzeczy na nową – wolną od wad, naprawy rzeczy wadliwej, czy też może odstąpić od umowy.
 14. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi należy zwrócić wadliwy towar. Niniejszego przepisu nie stosuje się w przypadku zmniejszenia.
XIII. Odpowiedzialność i odszkodowanie SAXOPRINT
 
1. Rozporządzenie w sprawie odpowiedzialności podstawowej
 
SAXOPRINT ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju naruszenia obowiązków tylko w przypadku udowodnienia działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. SAXOPRINT GmbH ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wynikłe z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia. SAXOPRINT odpowiada również za typowe dla umowy szkody poniesione przez partnera umowy w wyniku istotnego naruszenia umowy przez SAXOPRINT GmbH, nawet jeśli SAXOPRINT dopuścił się jedynie lekkiego niedbalstwa. W przeciwnym razie wykluczona jest odpowiedzialność firmy SAXOPRINT za lekkie niedbalstwo. Istotnym zobowiązaniem umownym w powyższym znaczeniu jest takie, którego spełnienie jest istotne dla prawidłowego wykonania umowy i na którego spełnieniu może polegać partner umowy.
 
2. Zakres odpowiedzialności
 
SAXOPRINT nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy ani za dodatkowe koszty przy realizacji, które wynikają z przeniesienia przedmiotu zamówienia w inne miejsce. Odpowiedzialność za utracone korzyści, szkody pośrednie i szkody następcze jest wykluczona. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w stosunku do przedstawicieli ustawowych i pełnomocników SAXOPRINT, jeżeli roszczenia są wysuwane bezpośrednio przeciwko nim. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, jeśli SAXOPRINT złośliwie ukrył wadę lub przyjął na siebie odpowiedzialność za jakość towaru. Nie mają one również zastosowania do roszczeń klienta wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt.
 
3. Odpowiedzialność wobec przedsiębiorców
 
SAXOPRINT ponosi odpowiedzialność wobec firm tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych za typowe i przewidywalne szkody umowne, wynikające z działania umyślnego i rażącego niedbalstwa, chyba że roszczenia klienta o odszkodowanie opierają się na szkodzie życia, ciała lub zdrowia. Odpowiedzialność SAXOPRINT wobec przedsiębiorców za szkody jest ograniczona do dwukrotnej wartości zamówienia. We wszystkich innych aspektach postanowienia Klauzuli XIII.2 stosuje się odpowiednio.
 
XIV. Wycofanie/wygaśnięcie
 1. W przypadku rozwiązania umowy przez SAXOPRINT z powodu braku współpracy z klientem (§ 643 BGB), w szczególności z powodu nie przesłania bezbłędnych danych po sprawdzeniu danych podstawowych lub zawodowych i wyznaczeniu terminu lub z powodu braku wydania wydruku, klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz SAXOPRINT odszkodowania w wysokości 2% uzgodnionej kwoty zamówienia, ale co najmniej 40 Złoty (plus VAT). Koszty usługi specjalnej "Profesjonalne sprawdzanie danych" oraz żądanych prób są dodatkowo pokrywane. Klient ma prawo udowodnić, że w konkretnym przypadku wydatków lub szkód SAXOPRINT nie zostały poniesione lub nie zostały poniesione w tym zakresie. SAXOPRINT ma również prawo udowodnić w indywidualnych przypadkach, że odpowiednie jest wyższe odszkodowanie.
 2. Przed wysłaniem potwierdzenia zamówienia SAXOPRINT ma prawo do usunięcia zamówienia klienta, jeśli w ciągu czterech tygodni nie zostaną przesłane żadne gotowe dane do druku.
 3. Ponadto, klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy na tych warunkach po upływie okresu bezpłatnego odstąpienia od umowy. Bezpłatne anulowanie zamówienia przez klienta jest możliwe tylko do momentu wysłania potwierdzenia zamówienia pocztą elektroniczną (zawarcie umowy).
 4. Do momentu zatwierdzenia druku, wyżej wymieniony regulamin kompensacyjny obowiązuje w wysokości 2% uzgodnionej kwoty zamówienia, ale co najmniej 40 Złoty (plus podatek VAT).
 5. Po zatwierdzeniu druku bieżący proces produkcyjny jest nieodwracalny, w związku z czym świadczona usługa musi zostać zrekompensowana w wysokości 97 % kwoty zamówienia, plus wszelkie już wykonane usługi, takie jak "profesjonalna kontrola danych" i / lub dowody. Klient ma prawo udowodnić, że w konkretnym przypadku wydatków lub szkód SAXOPRINT nie zostały poniesione lub nie zostały poniesione w tym zakresie. Wykonawca będzie również uprawniony do udowodnienia w indywidualnych przypadkach, że wyższe odszkodowanie jest rozsądne.
 6. Składając wiążącą deklarację odstąpienia od umowy, klient wyraża zgodę na dysponowanie towarem w procesie produkcji. Nie ma kosztów usuwania odpadów. Z tego powodu SAXOPRINT nie jest zobowiązany do zwrotu towaru po jego anulowaniu/wygaśnięciu.
 7. Koszty poniesione w związku z anulowaniem rezerwacji są widoczne w obszarze klienta.
 8. SAXOPRINT ma prawo do rozwiązania stosunku umownego bez wypowiedzenia w przypadku złożenia wniosku o niewypłacalność majątku klienta lub w przypadku złożenia przez klienta oświadczenia o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
XV. Przedawnienie
 
Roszczenia gwarancyjne i odszkodowawcze klienta przedawniają się po upływie roku od daty odbioru, z wyjątkiem roszczeń wynikających z umyślnych działań. Nie dotyczy to przypadków, gdy SAXOPRINT działa złośliwie. Powyższe terminy przedawnienia nie mają wpływu na umowy z konsumentami w rozumieniu niemieckiego kodeksu cywilnego; w tym przypadku obowiązują terminy przedawnienia.
 
XVI. Handel Cła
 
W transakcjach handlowych obowiązują zwyczaje handlowe przemysłu poligraficznego (np. brak obowiązku zwrotu półproduktów, takich jak dane, lit lub płyty drukarskie wyprodukowane w celu wytworzenia należnego produktu końcowego), o ile nie uzgodniono inaczej.
 
XVII. Archiwizacja
 
Produkty, do których klient ma prawo, w szczególności nośniki danych, mogą być archiwizowane przez SAXOPRINT dopiero po przekazaniu produktu klientowi lub jego zastępcom po wyraźnej umowie i za specjalnym wynagrodzeniem. Jeżeli wyżej wymienione przedmioty mają być ubezpieczone, odpowiedzialność za nie spoczywa na samym kliencie.
 
XVIII. Prawa własności przemysłowej / prawa autorskie
 1. Zleceniodawca gwarantuje spółce SAXOPRINT, że nie będzie składał zamówień naruszających przepisy prawa obowiązującego w Republice Federalnej Niemiec czy podstawowe wartości etyczne. W szczególności treści przeznaczone do druku:
  • o nie mogą naruszać praw osób trzecich (np. dóbr osobistych, praw autorskich, pozostałych praw własności);
  • o nie mogą zawierać treści pornograficznych, niemoralnych, obraźiwych lub w jakikolwiek inny sposób rozumianych jako nieprzyzwoite, por. punkt III. 4;
  • o nie mogą służyć celom niezgodnym z konstytucją, podżegającym do przemocy lub ekstremistycznym.
 2. Zleceniodawca ponosi samodzielnie całkowitą odpowiedzialność w przypadku, jeśli realizacja jego zamówienia spowoduje naruszenie praw osób trzecich. Zleceniodawca zwalnia SAXOPRINT z wszelkich roszczeń osób trzecich, kar, grzywn oraz poniesionych kosztów.
XIX. Uwagi dotyczące sprzedaży środków spożywczych
 
Środki spożywcze podlegają różnym regulacjom prawnym. Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów i regulacji prawnych i zwalnia SAXOPRINT z wszelkich roszczeń z tytułu ewentualnych naruszeń praw.
 
XX. Obowiązek informowania zgodnie z ustawą o bateriach
 1. Zużytych baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zużyte baterie można zwrócić do nas bez dodatkowych kosztów wysyłki. Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii.
 2. Baterie zawierające substancje szkodliwe oznaczone są symbolem przekreślonego kosza na śmieci oraz symbolem chemicznym (Cd, Hg lub Pb) metalu ciężkiego, co ma decydujące znaczenie dla klasyfikacji jako zawierający substancje szkodliwe:
"Cd" oznacza kadm
"Hg" oznacza rtęć.
"Pb" oznacza ołów.
 
 XXI. Miejsce wykonania, właściwość miejscowa sądu
 
 1. Miejscem wykonania i sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego, włącznie z postępowaniem dokumentacyjnym, jeśli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub funduszem celowym prawa publicznego lub nie posiada ogólnej właściwości sądowej w Niemczech, jest sąd właściwy dla siedziby firmy SAXOPRINT.
 2. Jeżeli klient jest prywatnym konsumentem końcowym, zastosowanie mają przepisy ustawowe. Jeżeli jednak nie ma on miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, sądem właściwym jest również sąd właściwy dla siedziby SAXOPRINT.
XXII. Klauzula rozdzielności
 
Jeżeli jedno lub więcej z powyższych postanowień narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub w inny sposób jest lub stanie się nieważne / niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Postanowienie nieważne lub niewykonalne uważa się za zastąpione przez postanowienie, które jest najbliższe gospodarczemu celowi tego postanowienia w prawnie dopuszczalny sposób.
 
 
Status: lipiec 2019 r.
 
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe można w każdej chwili przejrzeć na stronie www.saxoprint.pl, zapisać na stałe w formacie PDF i w każdej chwili przeglądać lub drukować w trybie offline.